Oralno zdravlje

Briga o oralnom zdravlju počinje u najranijoj dobi i traje cijeli život. Oralno zdravlje uključuje dobru funkciju, estetiku i fonaciju. Tek kad nam je narušeno oralno zdravlje naučimo kolika je njegova vrijednost.
Preventiva uključuje cijeli niz postupaka koji djeluju na uzrok, a ne na posljedice. Glavni alat preventive je edukacija . Ona motivira ka usvajanju svrsishodnih pozitivnih navika. Najjeftiniji je i najefikasniji način za očuvanjem zubi i oralnog zdravlja za cijeli život.
Ona uključuje niz edukativnih, dijagnostičkih i terapijskih zahvata u svrhu odsutnosti karijesa, parodontnih oboljenja, trauma zubi i patoloških parafunkcijskih kretnji.